Prayers of Jesus

“Matthew 6:5-15; Luke 11:2-4; 23:34” by Gentry Hill on 03/09/16

“Matthew 11:25-27; Luke 10:21-22” by Gentry Hill on 03/16/16

“John 11:41-42” by Gentry Hill on 03/23/16

“Matthew 19:13-15; Mark 10:13-16” by Gentry Hill on 03/30/16

“Matthew 14:23; Mark 1:35; 6:46; Luke 5:16; 6:12-13” by Gentry Hill on 04/06/16

“Matthew 26:26-46; Mark 14:22-41; Luke 21:36; 22:17-46; Hebrews 5:7 ” by Gentry Hill on 04/20/16

“Luke 3:21-22; 9:18-36” by Gentry Hill on 04/27/16

“Luke 18:1-14” by Gentry Hill on 05/04/16

“John 12:27-28; 14:12-31; 1 Corinthians 12:1-11; Romans 8:26-27” by Gentry Hill on 05/11/16

“Matthew 14:19; 15:36; Mark 6:41; 8:6-7; Luke 9:16-18; 24:30; John 6:11” by Gentry Hill on 05/18/16

“John 17” by Gentry Hill on 06/08/16